Sted: Trondheim
Gjennomføring: 2013-2017
Areal: 16000 m2           
Byggherre: Statsbygg

Tomta ligger på Kalvskinnet i Trondheim sentrum, og prosjektet er et resultat av en arkitektkonkurranse avholdt i 2002. På grunn av overordnede organisatoriske forhold internt i HiST har gjennomføringen blitt utsatt, men prosjektet er nå restartet og er under gjennomførig.
For å imøtekomme Høgskolens behov for fleksibilitet knytter vi alle områdets bygninger sammen til et anlegg gjennom sentralrommet, der samtlige nivåer er innbyrdes forbundet. På denne måten blir anlegget knyttet sammen til en helhet og er tilrettelagt for fleksibel sambruk uavhengig av tidligere fysiske skillelinjer. Samtidig etableres et felles miljø som fremmer sosial og faglig kontakt på tvers av tidligere etablerte faglige skillelinjer. Dette vil bidra til å fremme et positivt studiemiljø og til utvikling av Høgskolens fagmiljøer. Anlegget vil samlet huse om lag 3000 studenter.​​​​​​​
Nybygget er formgitt med fire etasjer og to kraftig tilbaketrukne toppetasjer. Bygningen tilpasser seg gjennom dette omgivelsenes målestokk og karakter. Omgivelsene preges for en stor del av rød tegl som fasademateriale, med en enkelte innslag av pussede fasader. Vi ønsker ikke å videreføre bruken av rød tegl i nybygget, fordi dette vil gi kvartalet for stor visuell tyngde i bybildet. Nybygget oppføres derfor med lys naturstenskledning og med tilbaketrukne fasader i glass.
Sentralrommet samler alle anleggets viktigste servicefunksjoner, og deles i et øvre og et nedre nivå av et kubisk formet bygningsvolum (“Terningen”). På øvre nivå ligger en uformell café henvendt mot hovedinngangen. Vi har lagt vekt på å åpne sentralrommet mot syd og gir anledning til utendørs opphold i spaltene mot Retorten.
På nedre nivå vil sentralrommet danne en fortsettelse av kantinens serveringsområde. Nivåforskjellen i sentralrommet er utnyttet ved at Terningens glassvegg kan åpnes, og dermed fungerer som en uformell scene.
Top