Sted: Ålesund
Gjennomføring: 2013-2015
Areal: 22500 m2           
Byggherre: Skansekaia Utvikling AS


Prosjektet omfatter oppføring av tre frittliggende bygninger, som er benevnt bygg A, B og C fra vest mot øst. Bygningene inneholder i hovedsak kontorer med tilhørende bifunksjoner. Første etasje i bygg C er disponert til lagerformål knyttet til havna, og i bygg B er det plassert et passasjerrom for Hurtigruten.
Prosjektet omfatter også riving av den eksisterende havneterminalen, samt opparbeidelse av gater og parkanlegg i henhold til situasjonsplanen. På situasjonsplanen er det angitt en avgrensning av arealet som inngår i utbyggingen. I tillegg skal det bygges et parkeringsanlegg under bebyggelsen og deler av omgivelsene.
SKANSEKAIA OG BYPLANEN
Brosundet har dannet grunnlaget for utviklingen av byen, og er fortsatt det viktigste byrommet i Ålesund. Byplanleggingen i Ålesund bør derfor ha som siktemål å tilrettelegge størst mulig aktivitet rundt Brosundet. Gjennom arbeidet med arkitektkonkurransen for Ålesunds sentrale sjøside mot sør er dette poenget sterkt fremhevet av juryen.
Utbyggingen på Skansekaia bygger opp under denne tanken, og er spesielt viktig fordi det er Brosundets nordlige utløpsområde som tilføres ny aktivitet. Samtidig opprettes det plassdannelser og grønne lunger som gir bystrukturen nye opplevelseskvaliteter. Det viktigste nye byrommet er den sentrale plassdannelsen mellom de to vestligste bygningene, som formidler kontakten mellom Brosundet og Valderhaugfjorden.
Det har vært et mål å aktivisere gateplanet i størst mulig grad, slik dette også er nedfelt i reguleringsbestemmelsene. Etableringen av 450-500 kontorarbeidsplasser vil danne grunnlag for ny virksomhet i jugendbebyggelsen. Det vil bli mer attraktivt å gjøre investeringer i den eksisterende bygningsmassen, og bidra til å øke aktiviteten i Skansen. Bydelen vil få et sårt tiltrengt løft etter å ha opplevd stagnasjon gjennom to tiår etter at fergetrafikken forsvant.
Hurtigruten har plass øst på Skansekaia, og vil fortsatt ha sin plass i bybildet. Innseilingen og møtet med byen fra nord vil gi et langt bedre førsteinntrykk enn hva som er tilfelle i dag.
FORMGIVNING OG ARKITEKTONISK UTTRYKK
Den nye bebyggelsen på Skansekaia danner en naturlig utvidelse av bystrukturen, og utgjør tre frittliggende bygninger. Bygningene har fått selvstendige arkitektoniske uttrykk, men har et innbyrdes slektskap gjennom volumoppbyggingen. Fellesnevneren er de tverrstilte volumene mellom Sorenskriver Bulls gate og Tollbugata mot kaifronten i nord. Dette grepet medfører at fasadelengdene kortes ned og at bebyggelsen får en markant vertikal modulering i tråd med tradisjonen i Ålesund.
Bebyggelsens utvendige materialbruk består i en kombinasjon av lys naturstein, glass og lyse pussede flater. Den lette og lyse fargeholdningen bidrar til å knytte den nye bebyggelsen sammen med jugendbyen. Vi har tilstrebet et oppbrutt taklandskap med en lys gråfarge tilsvarende skiferfargen på byens tak. Tekniske komponenter er plassert i kjeller slik at takflatene holdes rene.
Top