Sted: Ålesund
Gjennomføring: 2015-2022
Areal: 500 leiligheter          
Byggherre: Ålesundregionens Havnevesen
Skutvika-prosjektet er et byutviklingsprosjekt som kommer på bakgrunn av at dagens containerterminal på Aspøya skal avvikles, og at området skal transformeres til en ny bydel på Aspøya. Denne skal gi grønne lunger og tilgang til sjø for beboere i en ellers tett bebygd del av Ålesund. Det legges hovedsakelig til rette for boligutbygging, men ispedd forretning- og næringsvirksomhet for deler av planområdet for å skape liv i gatene.
Planforslaget er i bunn og grunn en reparasjon av bydelen, hvor man viderefører og kobler sammen gateløpene for østre og vestre del av Aspøya. Forslaget legger også opp til en grønnstruktur som muliggjør en framtidig sammenkobling av de store grøntdragene som er på Aspøya i dag. Det ligger en bypark i planområdet, samtidig som hele den eksisterende kaifronten skal utvikles med grøntområder, sjøbad, småbåthavn, aktivitetsområder og andre funksjoner som skal legge til rette for aktiv bruk for allmenheten.
Bydelen skal utvikles slik at den knytter seg til karakteristiske trekk ved gjenreisningsbebyggelsen i Ålesund. Takform, materialbruk, gatebredder og høyder tar utgangspunkt i dette, men med forventning om at det utvikles prosjekter som har tidsriktig og høy arkitektonisk kvalitet.
Top