Sted: Ørsta
Gjennomføring: 2001-2012
Areal: 5100 m2           
Byggherre: Tussa Kraft AS


Prosjektet er et resultat av en totalentreprisekonkurranse i 1999. Anlegget stod ferdig i 2001, og er senere på bygget flere ganger.
Anlegget har funksjonelt sett en sammensatt karakter, og dette reflekteres gjennom det arkitektoniske uttrykket. Kontorbyggets kjerne med tekniske installasjoner utgjør anleggets vertikale holdepunkt.
Som kontrast til kjernens massive vertikalitet strekker de lette horisontale takflatene seg ut og binder anlegget sammen til en helhet. Kontorbyggets to nederste etasjer og lagerbyggets sidefløyer gir anlegget fotfeste i terrenget. Den rikt modulerte volumoppbyggingen medfører at bebyggelsen får en karakteristisk fjernvirkning, som vil bidra til å gi anlegget en positiv identitet i landskapet.
Byggherren ønsker gjennom anleggets utforming å bidra til etablering av en felles bedriftskultur. For å oppnå dette er kontorbygget og lagerbygget knyttet sammen gjennom et fellesareal som inneholder vestibylefunksjoner, utstilling, kantine og undervisningsrom. Det er lagt vekt på å tilrettelegge for fleksibel bruk, ved at undervisningsrommet kan åpnes opp mot kantinen. Dermed kan fellesbygget benyttes til større sammenkomster, ved festlige anledninger eller til uformelle foredrag.
Kontorene er samlet rundt et sentralrom over tre plan, for å gi kortest mulig avstand mellom de ansatte i organisasjonen. Samtidig danner sentralrommet en inspirerende fysisk ramme rundt arbeidsmiljøet. Det er etablert en fleksibel sone i tilknytning til sentralrommet med plass for prosjektarbeid, avlastningsfunksjoner og pauser.
Et tradisjonelt kontorbygg med midtkorridor og “vanntette skott” mellom etasjene vil ikke tilfredsstille de krav byggherren har formulert til kontorbygget. Den åpne løsningen gir derimot de beste forutsetninger for innbyrdes kontakt mellom de ulike avdelingene, og gjør det samtidig enkelt å flytte grensene i en organisasjon som er i stadig utvikling og forandring.
Top